تلفن تماس موسسه: ۰۱۱۴۲۲۶۵۳۰۸

آدرس وب سات: www.salehan.ac.ir

فرم مشاوره

ثبت نام آنلاین رشته های فعال موسسه آموزش عالی صالحان

کارشناسی ارشد

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کاردانی ناپیوسته

کاردانی پیوسته