شماره حساب های موسسه جهت واریز شهریه دانشجویی

شماره حساب موسسه جهت واریز شهریه دانشجویی:

 بانک تجارت: 984088833

 بانک قرض الحسنه رسالت: 1-3759307-389