ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویی

وامدانشجویی
آندسته از دانشجویانی که متقاضی وام صندوق رفاه دانشجویی می باشند . تا پایان هفته تا تاریخ 97/08/10 جهت ثبت نام به واحد سایت (آقای سالارفر) مراجعه نمایند.

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان:


کلاس های آقای رضایی روشن و آقای رضوی چهارشنبه ۹۷/۷/۲۵ تشکیل نمی شود.

عدم تشکیل کلاس

 قابل توجه دانشجویان:

 

کلاس های ریاضی آقای محسنی چهارشنبه 97/7/25 تشکیل نمی شود.