عدم تشکیل کلاس

کلاس استاد اعظمی پنج شنبه 96/08/25 تشکیل نمی گردد.

عدم تشکیل کلاس

کلاس استاد قاسم زاده پنج شنبه 96/08/25 تشکیل نمی گردد.

وام صندوق رفاه

آخرین مهلت ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویان دوشنیه 96/7/17 می باشد .