وام صندوق رفاه

آخرین مهلت ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویان دوشنیه 96/7/17 می باشد . 

عدم تشکیل کلاس خانم ذبیحی

کلاس های خانم ذبیحی شنبه 96/7/15 تشکیل نمی گردد