زمان انتخاب واحد ترم تابستان 97

انتخاب واحد ترم تابستان 97 از روز سه شنبه به تاریخ 97/4/19 به صورت حضوری در موسسه انجام می گردد.

زمان تحویل پروژه خانم محمدزاده

زمان تحویل پروژه های خانم محمدزاده شنبه 97/4/16 ساعت 10 صبح.

1- تمرین معماری

2- درک و بیان