عدم برگزاری کلاس

  کلاس استاد خانم رضایی (معماری) دوشنبه 96/8/29 تشکیل نمی گردد.

 

عدم تشکیل کلاس

کلاس استاد اعظمی پنج شنبه 96/08/25 تشکیل نمی گردد.

عدم تشکیل کلاس

کلاس استاد قاسم زاده پنج شنبه 96/08/25 تشکیل نمی گردد.