ساعت تشکیل کلاس استاد غفاری


زمان تشکیل کلاس استاد غفاری ، روز پنج شنبه
درس:

تحلیل سازه 1 و مکانیک ساختمان : 16-14
تکنولوژی بتن: 18-16