ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویی

وامدانشجویی
آندسته از دانشجویانی که متقاضی وام صندوق رفاه دانشجویی می باشند . تا پایان هفته تا تاریخ 97/08/10 جهت ثبت نام به واحد سایت (آقای سالارفر) مراجعه نمایند.