عدم تشکیل کلاس

 قابل توجه دانشجویان:

 

کلاس های ریاضی آقای محسنی چهارشنبه 97/7/25 تشکیل نمی شود.