زمان انتخاب واحد ترم تابستان 97

انتخاب واحد ترم تابستان 97 از روز سه شنبه به تاریخ 97/4/19 به صورت حضوری در موسسه انجام می گردد.