زمان تحویل پروژه خانم محمدزاده

زمان تحویل پروژه های خانم محمدزاده شنبه 97/4/16 ساعت 10 صبح.

1- تمرین معماری

2- درک و بیان