معارفه مسئول بسیج موسسه

معارفه جناب آقای حسام سالارفر مسئول بسیج دانشجویی غیرانتفاعی صالحان قائم شهر
باحضور دکترمیربهاء ریاست موسسه وآقای حق پرست مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای قائم شهر

photo 2018 04 12 09 02 07