زمان های تحویل پروژه

تحویل پروژه درس طراحی معماری 4

 

استاد : آقای آریان رضایی

دهم بهمن ساعت 10 صبح

 

.......................................................................................................................

 

تحویل پروژه درس طراحی فنی – امتحان دروس پرسپکتیو و کاربرد نرم افزارهای ترسیمی (کارشناسی ناپیوسته)

 

استاد : آقای صالحی

 

هشتم بهمن ساعت 10 صبح

 

.......................................................................................................................

 

تحویل پروژه و امتحان درس ترسیم فنی (نقشه کشی معماری)

 

استاد آقای صالحی

نهم بهمن ساعت 10 صبح