زمان تحویل پروژه دروس معماری خانم محسنی

 

کارگاه طراحی پایه 2             96/11/05       ساعت 10 صبح

درک و بیان معماری 2            96/10/16       ساعت 9:30 صبح

درک و بیان معماری 1            96/10/16       ساعت 10 صبح