عدم برگزاری کلاس

  کلاس استاد امینی درس دانش خانواده دوشنبه 96/8/29 تشکیل نمی گردد.