عدم برگزاری کلاس

  کلاس استاد خانم رضایی (معماری) دوشنبه 96/8/29 تشکیل نمی گردد.