عدم تشکیل کلاس

کلاس استاد قاسم زاده پنج شنبه 96/08/25 تشکیل نمی گردد.