زمان ثبت نام قبول شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی

زمان ثبت نام قبول شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی + مدارک مورد نیاز:

کاردانی به کارشناسی

مدارک کارشناسی ناپیوسته