اطلاعیه میان ترم دروش معادلات دیفرانسل و ریاضی 1و2

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند مباحث مورد امتحان ،تاریخ و ساعت امتحان میانترم دروس معادلات دیفرانسیل ،ریاضی 1و2 به شرح زیر میباشد:

 

ساعت امتحان تاریخ امتحان مباحث امتحان درس
11-13

1395/03/17

دو شنبه

کاردانی: توابع - حدو پیوستگی

ریاضی 1
10-12

1395/03/12

چهارشنبه

ماتریس - بردارها - معادله صفحه و خط ریاضی 2
13-15

1395/03/12

چهارشنبه

کارشناسی : اعداد مختلط حد تا ابتدای پیوستگی ریاضی 1
12-14

1395/03/10

دوشنبه

معادلات همگن تفکیک پذیر کامل  عامل انتگرال ساز معادلات دیفرانسیل