زمان انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان ارشد :

زمان انتخاب واحد کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد روز دوشنبه مورخ 95/11/25 می باشد
زمان برگزاری کلاسها ی ارشد از روز پنج شنبه مورخ 95/11/28 می باشد