تکمیل ظرفیت ارشد

قابل توجه دانشجویانی که در کنکور ارشد شرکت کرده اند:

 آندسته از کسانی که در آزمون ارشد مجاز نشده اند می توانند در ثبت نام تکمیل ظرفیت مجدد شرکت نمایند.
ثبت نام تکمیل ظرفیت نیز به طور حضوری در موسسه صالحان انجام میشود.