همسان بودن مدرک موسسات غیرانتفاعی

نامه معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تائید همسان بودن مدرک دانشگاههای غیر انتفاعی با سایر دانشگاه های دولتی کشور.

همسان بودن مدرک