پذیرش بدون آزمون

موسسه آموزش عالی صالحان قائمشهر پیرو بخشنامه به شماره 137353/2 مورخ 95/6/29 وزارت علوم تحقیقات و فناوری در رشته های زیر درمقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی با مساعدت های ویژه مالی دانشجو می پذیرد.