نشست مطبوعاتی موسسه آموزش عالی صالحان با اصحاب رسانه

...نشست مطبوعاتی  موسسه آموزش عالی صالحان با اصحاب رسانه ...

ادامه مطلب...

زمان انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان ارشد :

زمان انتخاب واحد کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد روز دوشنبه مورخ 95/11/25 می باشد
زمان برگزاری کلاسها ی ارشد از روز پنج شنبه مورخ 95/11/28 می باشد