اطلاعیه مهم

 با توجه به تعطیلی موسسه از روز شنبه مورخ 96/04/17 به مدت 1 هفته .
دانشجویانی که بدهی مالی دارند جهت مشاهده نمرات خود حداکثر تا تاریخ 96/04/15 به واحد مالی موسسه مراجعه نمایند.
در غیر اینصورت نمرات ثبت نهایی شده و قابل تغییر نمی باشد.